Качество, околна среда и ЗБУТ

ДЕКЛАРАЦИЯ

на  РЪКОВОДСТВОТО НА „АЛУМИНА ЕЛИТ 2003” ЕООД гр. Велико Търново

В ОБЛАСТТА НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

 

Успехът на всяко дружество зависи от способността му да удовлетвори изискванията и очакванията на своите клиенти, сътрудници и собственици.

Политиката на „АЛУМИНА ЕЛИТ 2003” ЕООД е насочена към бърза адаптация в условията на силно конкурентна среда, чрез отчитане на промените в нея, свързаните с това рискове и балансирано решаване на социално-икономическите задачи, с осъзнаване на отговорността си към обществото. Усилията са ни да предоставяме на своите клиенти конкурентно способни продукти в областта на производство и монтаж на интериорни прегради и врати от алуминиеви профили, външни алуминиеви прозорци и врати, окачени остъклени и вентилируеми фасади, задоволяващи техните очаквания относно качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа.

За нейното реализиране, ръководството на „АЛУМИНА ЕЛИТ 2003” ЕООД се стреми към непрекъснато подобряване, чрез прилагане на съвременни методи за управление по критерии качество, околната среда и здравето и безопасността при работа, по изискванията на  БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 45001:2018 включващи: 

·        Поддържане и подобряване на система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, в съответствие с приложимите изисквания на законодателството;

Прилагане на методи за ефикасно управление на човешките ресурси: привличане на целия персонал на дружеството към активно участие в управлението на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа чрез обучение и мотивация;
·        Поддържане на открити и конструктивни взаимоотношения и балансирано удовлетворяване на деловите интереси на всички заинтересовани страни;

·        Удовлетворяване изискванията на клиента с прилагане на нови съвременни технологии с цел подобряване на качеството и устойчиво развитие в динамично променящия се пазар;

·        Определяне грижата за осигуряване на здравословни и безопасни условия за работа за предотвратяване на свързани с работата наранявания и заболявания на персонала като основен приоритет в дейността си, съобразено със специфичния характер на рискове и възможности за здраве и безопасност при работа;

·        Осигуряване систематични подходи по идентификация и управление на риска за здравето и безопасността, отстраняване източниците на възникване и ограничаването им;

·        Осигуряване консултиране, обмен на информация и участие на работниците в процеса на вземане на решения относно мерките за резултатност по здравето и безопасността при работа и за предложените изменения;

·        Подкрепяне на всяка качествена и достижима инициатива или добра практика, насочена към подобряване условията на труд, ограничаване и отстраняване на опасностите;

·        Спазване на приложимите правни и други изисквания, възприети от дружеството отнасящи се до  качеството, аспектите на околната среда и здравето и безопасността при работа;

·        Непрекъснато подобряване на системата за управление на околната среда, предотвратяване на замърсяването и подобряване на екологичната култура на персонала;

·        Използване на процеси, технологии, материали, продукти, услуги и енергия, с които се намалява, контролира или избягва неблагоприятното въздействие върху околната среда и здравето и безопасността при работа.

            Настоящата политика е разпространена до всички звена и външни организации работещи на територията на „АЛУМИНА ЕЛИТ 2003” ЕООД и е достъпна за обществеността.