Новини

13.04.2023

Технологична модернизация в предприятието

News detail img

На 10.04. 2023 г. «Алумина Елит 2003» ЕООД   сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС №BG-RRP-3.004-1061-С01 "Технологична модернизация в предприятието".

Обща цел на проекта: Повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране производствената верига на “«Алумина Елит 2003» ЕООД. Основната цел на проектното предложение води до постигане на целта на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Планираните за закупуване високотехнологични дълготрайни активи: двуглав циркуляр - 1 бр., огъваща машина - 1 бр., CAD базиран софтуер за проектиране на окачени фасади и фасаден инженеринг - 10 бр. и софтуер за автоматично подаване на производствени операции и обработки на производствени машини - 1 бр. ще допринесат за постигането на тези цели.

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността. Допълнително, инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринесе за екологичния преход на страната.

Обща стойност на проекта: 1 322 334.70 лв., от които 661 167.35 лв. европейско финансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

- цифровизация на производствения процес;

- разширяване на производствения капацитет;

- повишаване на ефективността и производителността на производствения процес;

- намаляване на производствените разходи;

- оптимизиране на производствената верига на „Алумина Елит 2003“ ЕООД . 

Проект BG-RRP-3.004-1061-С01 "Технологична модернизация в предприятието", финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз СледващоПоколениеЕС. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез СледващоПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от «Алумина Елит 2003» ЕООД   и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

Вижте пълния документ:

Prilojenie 2.22.1_Info sait